Showing 1–8 of 18 results

Vải không dệt công nghệ mới

Airlaid

Chất tạo ngọt

Đường Acesufame – K

Chất tạo ngọt

Đường Aspartame (E951)

Chất tạo ngọt

Neotame (E961)

Vải không dệt và phụ liệu sản xuất hàng y tế

Thanh chắn mũi kẽm sản xuất khẩu trang y tế

Vải không dệt và phụ liệu sản xuất hàng y tế

Thanh chắn mũi nhựa

Vải không dệt và phụ liệu sản xuất hàng y tế

Thun dẹp khẩu trang y tế

Vải không dệt và phụ liệu sản xuất hàng y tế

Thun tròn khẩu trang y tế